Pitný režim a ochranné nápoje na pracovišti: Povinnosti zaměstnavatele

S příchodem letních měsíců a rostoucími teplotami je důležité připomenout si povinnosti zaměstnavatelů týkající se poskytování pitného režimu a ochranných nápojů zaměstnancům. Tyto povinnosti jsou zakotveny v české legislativě a jejich dodržováním zajistíte bezpečnost a zdraví vašich pracovníků.

Rozdíl mezi pitným režimem a ochranným nápojem

Pitný režim znamená povinnost zaměstnavatele zajistit zaměstnancům přístup k pitné vodě. Tato povinnost je stanovena v § 224 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, a v § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zaměstnavatel splní svou povinnost tím, že zajistí volný přístup k pitné vodě na pracovišti. Pojem pitná voda je definován zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů.

Ochranný nápoj je nápoj, který zaměstnavatel musí poskytnout zaměstnancům, pokud jsou vystaveni nevyhovujícím mikroklimatickým podmínkám. Podmínky poskytování ochranných nápojů upravuje nařízení vlády č. 361/2007 Sb. Ochranný nápoj musí být zdravotně nezávadný a nesmí obsahovat více než 6,5 % cukru a více než 1 % alkoholu.

Kdy musí zaměstnavatel poskytovat ochranný nápoj?

Ochranný nápoj se poskytuje v několika případech:

 • Vysoké teploty a fyzická zátěž: Povinnost poskytnout ochranný nápoj vzniká při pracích s energetickým výdejem vyšším než 106 W/m² a teplotou nad 26 °C. Typicky se jedná o ruční svařování, práci v ocelárnách, strojové vrtání apod.
 • Ztráta tekutin: Pokud měřením dojde k zjištění, že zaměstnanec při práci ztrácí více než 1,25 litru tekutin potem a dýcháním za osmihodinovou směnu.
 • Práce v extrémních podmínkách: Při trvalé práci spojené se zátěží teplem zařazené do kategorie čtvrté nebo při práci na venkovním pracovišti, kde teplota vzduchu přesahuje 26-28 °C.

Jaké vlastnosti by měl mít ochranný nápoj a kolik ho musí zaměstnavatel poskytnout?

Ochranné nápoje musí splňovat následující požadavky:

 • Teplota: V létě by měla být kolem 16 °C (minimálně 10 °C), v zimě mezi 20-25 °C (minimálně 16 °C).
 • Obsah cukru: Ochranný nápoj musí mít méně než 6,5 hmotnostních % cukru.
 • Obsah minerálních látek: Ochranný nápoj při zátěži teplem se poskytuje v množství, které pokrývá minimálně 70 % ztrát tekutin a minerálních látek, ke kterým dochází prostřednictvím pocení a dýchání během osmihodinové směny.
 • Optimální hodnoty hlavních minerálních látek: Vápník (Ca²⁺): 40-80 mg/l, Hořčík (Mg²⁺): > 20 mg/l, Draslík (K⁺): > 1 mg/l, Sodík (Na⁺): < 20 mg/l, Chloridy (Cl⁻): < 25 mg/l, Sírany (SO₄²⁻): < 240 mg/l, Dusičnany (NO₃⁻): < 10 mg/l.
 • Obsah vitamínů: V legislativě není obsah vitamínů určen.
 • Chuťové vlastnosti: Nápoj by neměl být nepříjemný k pití.
 • Doporučené množství ochranného nápoje: Minimální množství, které by měl zaměstnavatel poskytnout, je 1,5 litru na jednu směnu. V případě extrémních venkovních podmínek se toto množství může zvýšit až na 2,5 litru za směnu. Důležité je, aby zaměstnanci měli možnost doplňovat tekutiny i po ukončení pracovní směny.

Druhy ochranných nápojů

Ochranné nápoje jsou rozděleny do osmi kategorií podle třídy a typu práce. Podrobné specifikace těchto kategorií jsou uvedeny v části A, tabulce č. 1 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., které stanovuje podmínky ochrany zdraví při práci. Třídy jsou označeny jako I, IIa, IIb, IIIa, IIIb, IVa, IVb a V.

Pro práce zařazené do tříd IIIIa se poskytuje ochranný nápoj ve formě přírodní minerální vody slabě mineralizované, pramenité vody nebo vody splňující obdobné mikrobiologické, fyzikální a chemické požadavky.

Do tříd I a IIIa patří práce:

 • vsedě s minimální pohybovou aktivitou (např. kancelářské a počítačové práce, práce v laboratořích),
 • převážně vsedě s lehkou manuální prací rukou a paží (např. řidiči osobních vozidel),
 • ve stoje s trvalým zapojením horních končetin, občas v předklonu nebo vkleče (např. skladníci, údržbáři, zdravotní sestry).

Pro práce zařazené do tříd IIIbV se jako ochranný nápoj poskytuje přírodní minerální voda středně mineralizovaná nebo voda s obdobnou celkovou mineralizací. Množství tohoto ochranného nápoje se omezuje na polovinu ze 70 % povinné náhrady ztráty tekutin, druhou polovinu tvoří ochranný nápoj určený pro třídy I IIIa.

Do tříd IIIb až V se řadí práce:

 • s trvalým zapojením obou horních končetin, trupu a chůze (např. práce v zemědělství, zahradnictví),
 • spojené s rozsáhlou činností svalstva trupu, horních a dolních končetin (např. práce s lopatou ve stavebnictví, přenášení břemen o váze 25 kg),
 • spojené s intenzivní činností svalstva trupu, horních a dolních končetin (např. práce v hlubinných dolech),
 • zahrnující výkopové práce a transport těžkých břemen (např. pytle s cementem).

Tyto práce se na první pohled mohou zdát podobné, ale liší se celkovým energetickým výdejem a ztrátou tekutin za osmihodinovou směnu. Pro přesnější zařazení je nutné se seznámit s přílohou č. 1 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., částí A, tabulkou č. 1.

V některých dnech letních měsíců by do tříd IIIbV spadali zdravotničtí záchranáři, zaměstnanci kuchyní, prádelen a mandloven, pokud pracoviště není vybaveno klimatizační jednotkou.

Jaké tekutiny jsou jako ochranné nápoje nejvhodnější?

Vzhledem ke skladbě naší stravy (bohatší na obsah minerálních látek) postačí při běžné fyzické zátěži většinou pitná či stolní voda. Objem přírodní minerální vody by neměl být vyšší než 0,5 litru, málo vhodné jsou vody sycené CO₂. V omezené míře lze také využít ovocné a bylinkové čaje a ředěné džusy a ovocné šťávy.

Je třeba dobře zvažovat konzumaci iontových a energetických nápojů vzhledem k vykonávané činnosti. Ty jsou totiž vhodnější spíše pro sportovní zátěž. Pro svůj silný dehydratační účinek nepatří do pitného režimu káva, kakao, silný čaj a alkoholické nápoje. Nejsou také vhodné sladké a kolové limonády kvůli vysokému obsahu cukru.

Ochrana pracoviště před horkem

Kromě poskytování ochranných nápojů a základního pitného režimu je důležité chránit pracoviště před horkem. Pro prostory bez klimatizace je důležité omezit vliv sluneční radiace stíněním. Nejúčinnější jsou venkovní žaluzie, markýzy, ale pomohou i vnitřní žaluzie, rolety a závěsy. Na trhu je dostupná široká škála stavebních stínících prvků, jako jsou termální skla nebo fólie na skla. Účinným řešením je také instalace ventilátorů – stropních nebo stolních, podle potřeby. Větrání otevřenými okny přes den prokazatelně není vhodné, protože zvyšuje teplotu uvnitř místností. Okna proto otevírejte naplno ráno a večer, případně přes noc.

Správným zajištění pitného režimu a ochranných nápojů zajišťujete ochranu zdraví a bezpečnosti zaměstnanců, zejména v letních měsících a v náročných pracovních podmínkách. Dodržováním těchto legislativních požadavků nejen chráníte své zaměstnance, ale také předcházíte možným sankcím. Pro usnadnění těchto povinností nabízí e-shop OPTIMIA široký sortiment ochranných nápojů, včetně limonád a minerálních vod. Firmy u nás navíc mohou využít nákupu v rámci náhradního plnění, což představuje praktické a finančně výhodné řešení pro splnění legislativních požadavků. Tímto způsobem můžete zajistit zdraví svých zaměstnanců a zároveň efektivně řídit firemní zdroje.